The Human Skeleton
Nychos

The Human Skeleton

Tusche auf Papier

2016

59.4 x 42 cm

€2,800.00